«There exist many painterly manners. However, it is not the manner that matters, but the ability to see beauty» (Alexei Savrasov, the painter)

The 19th century:

Bogdanov-Bel’sky, NikolayByalynitsky-Birulya, VitoldAppolinary Miсhailovich Vasnetsov Korovin, KonstantinPetrovichev, PyotrRepin, IlyaRyabushkin, AndreiStepanov, AlexeiSurikov, VasiliyTurzhansky, Leonard (Leonid)